2018/2019

1. Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Iskolánk weboldalának beiskolázás menüpontjában megtekinthető az aktuális felvételi tájékoztató.2. Beiratkozás nappali tagozatra, 9. évfolyamra, fenntartó által engedélyezett osztályok száma

A beiratkozás időpontja: 2019. június 20. 8 órától 14 óráig, engedélyezett osztályok száma: 3

 

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételek

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről - részlet

19. A szakmai képzés ingyenessége 
29. § (1) Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben - e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől - ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakgimnáziumi képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig,

f) a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben a harmadik szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgát megelőző valamennyi komplex szakmai vizsga és első alkalommal az ezekhez kapcsolódó javító- és pótlóvizsga.

 
315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

21. A vizsgadíj, a vizsgabizottság díjazása, költségtérítés
54. § (1) A vizsgaelnököt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt díjazás illeti meg, amely - függetlenül a vizsganapok számától - a vizsga teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj).
(2) Az Szt. 2. § 46. pontjában meghatározott vizsgadíj magában foglalja a vizsgáztatási díjat, valamint a vizsgaelnök, a vizsgabizottság tagjai, a vizsga jegyzője (a továbbiakban: vizsgáztató) utazási és szállásköltségét is.
(3) A vizsgadíjat
a) az iskolai rendszerű szakképzés esetén - az Szt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában és (1a) bekezdésében meghatározott esetek kivételével - a vizsgázó,
b) az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a vizsgázóval az Fktv. szerinti felnőttképzési szerződést kötött képző intézmény fizeti.
55. § (1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a változó díjból áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

A díjak meghatározásakor a 
229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet III. fejezetében rögzítettek szerint és a fenntartó utasításai szerint járunk el.

 

4. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

A nyitva tartás rendje a Szervezeti és működési szabályzatunk 23-24. oldalán található.

A tanévben tervezett programok az Iskola\Iskolai dokumentumok oldalon a Munkatervben tekinthetők meg.

5. Dokumentumtár

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek iskolánk weboldalának  Iskola\Iskolai dokumentumok menüpontjában..

 

6. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

7. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 

 

9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatai
(nappali tagozat, érettségire felkészítő és érettségi utáni szakképző évfolyamok)

 

 

10. Az érettségi vizsgák eredményei

 

 

 

 

11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 26. oldalán illetve a házirend 5-6. oldalán található.

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek iskolánk weboldalának Iskola\Iskolai dokumentumok menüpontjában.

 

12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 

Az iskola házirendjének 12. oldalán található.

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek iskolánk weboldalának  Iskola\Iskolai dokumentumok menüpontjában.

 

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

Az iskola házirendjének 34. oldalán található.

Az intézmény Házirendje, Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint további fontos dokumentumok megtekinthetőek iskolánk weboldalának  Iskola\Iskolai dokumentumok menüpontjában.

 

14. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma 

 

 

 

Csengetési rend