Tájékoztató az ágazati alapvizsgáról 2020/2021. tanév : Logisztikai technikus szakma

Az ágazati alapvizsga időpontja: 2021. január 21. 9.00 óra

Helyszín: Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium

A vizsgával kapcsolatban további információt az alábbi elérhetőségen lehet kérni:

Koppány Jánosné (telefon: 06 /20 518 1383, e-mail: info@papaiszakkepzo.hu)

A szakma alapadatai

Az ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás

A szakma megnevezése: Logisztikai technikus

A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06

Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása:

A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör esetében.

A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat.

Megszerzett ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül bemutatják az alapvető fogyasztói jogokat.

A szituációnak megfelelően, hatékonyan kommunikálnak. Elsajátítják és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az alapvető viselkedéskultúra elvárásainak megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti környezetben, ellátják a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető feladatokat, bekapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket.

Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. Megkülönböztetik az egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, a tároláshoz és az értékesítéshez kapcsolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat.

 

 

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

Elvárt viselkedésmódok, attitűdök

Önállóság és felelősség mértéke

1.

Felméri és elemzi a gazdasági szereplők közti kapcsolatot.

Ismeri a gazdasági szereplőket, azok jellemzőit és a köztük lévő kapcsolatokat (pl. pénz és piac kapcsolatrendszere)

Figyelemmel kíséri a gazdaság szereplői közötti kapcsolat alakulását. Nyitott az új gazdaságiinformációk befogadására és elemzésére.

Irányítás mellett feltárja a gazdasági szereplők közötti kapcsolatrendszert.

2.

Elkészíti a háztartás költségvetését figyelembe véve a bevételeket, a kiadásokat és megtakarításokat.

Azonosítja a háztartás bevételi forrásainak és kiadásainak főbb kategóriáit.

Pontosan végzi a számításokat. Igényeit reálisan határozza meg, figyelembe véve a háztartás költségvetésének kereteit/lehetőségeit , tiszteletben tartja az egyes családtagok igényeit.

A háztartás költségvetésével kapcsolatban önállóan hoz döntéseket és javaslatokat fogalmaz meg.

3

Elkészíti a kapott információk alapján a háztartási munkamegosztást és időbeosztást.

Megnevezi a háztartáson belüli főbb feladatokat. Ismeri a közöttük lévő fontossági sorrendet.

Figyelembe veszi az egy háztartásban élők készségeit, erősségeit, gyengeségeit a feladatok kiosztásakor.

Önállóan elkészíti saját vagy egy elképzelt háztartás munkamegosztását.

4.

Elemzi az egyes vállalkozási     formákat, összehasonlítja az egyes típusok

előnyeit, hátrányait.

Felsorolja a vállalkozási formákat. Átfogóan ismeri az egyes

típusok jellemzőit.

Kritikusan szemléli az egyes vállalkozási formák jellemzőit, hogy az adott szituációban a legmegfelelőbb

típust tudja kiválasztani.

Egy adott gazdasági szituációban önálló javaslatokat fogalmaz meg az adekvát vállalkozási forma kiválasztására.

5.

Esettanulmányokon keresztül     feldolgozza az állami költségvetés legfontosabb bevételeit, kiadásait.

Azonosítja az állami bevételek és kiadások főbb kategóriáit,

jellemzőit.

Törekszik az állami költségvetés bevételeinek és kiadásainak alapos megismerésére és megértésére.

A csoporttársakkal együttműködve, útmutatás alapján értelmezi az állami költségvetés alakulását.

6.

Esettanulmányokon keresztül alkalmazza az alapvető fogyasztói jogokat.

Ismeri a szavatosság, termékfelelősség és a garancia fogalmát, jellemzőit. Megérti a fogyasztóvédelmi törvény előírásait.

Szem előtt tartja az előírásokat, tiszteletben tartja a fogyasztók érdekeit, elkötelezett a fogyasztóvédelmi kérdések tisztázása iránt.

Betartja és betartatja az előírásokat, korrigálja saját, vagy mások hibáit.

7.

A gyakorlatban alkalmazza a vállalkozást érintő jogi alapismereteket, értelmezi a különböző típusú szerződéseket.

Ismeri a jogok és kötelezettségek  fogalmát, az üzleti élet alapvető szerződéstípusait, alaki kellékeit.

Elkötelezett a jogszabályok maradéktalan megismerése és betartása iránt.

Irányítás mellett értelmezni tudja a jogi szövegeket.

8.

Vevőhöz /ügyfélhelyzethez igazított módon alkalmazza a megtanult kommunikációs  technikákat (pl. adatbázisbó l hiányzó ügyféladatokat       bekér, ajánlatot kér meglévő üzleti partnerektől,

áruátvételkor  tapasztalt eltéréseket rendez, panaszokat kezel).

Ismeri a kommunikáció szereplőit, tényezőit és folyamatát, valamint az alapvető kommunikációs technikákat.

Szem előtt tartja, hogy minden helyzet más kommunikációs stílust, technikát igényel, és a megtanult ismereteket ehhez igazítottan rugalmasan, empatikusan és proaktív módon alkalmazza.

Önállóan dönt a helyzethez

igazítottan, hogy milyen stílusban és technikát alkalmazva kommunikál,

felelősséget vállal saját kommunikációs stílusáért.

9

Adott szituációnak megfelelően  alkalmazza a kapcsolattartás kulturált szabályait.

Ismeri a hétköznapi és gazdasági

életben használatos viselkedéskultúra        alapvető szabályait.

Képviseli és

tudatosan alkalmazza szituációhoz igazítottan a kulturált

kapcsolattartás

szabályait.

Magára nézve is kötelezőnek tartja az udvarias viselkedés etikai szabályait.

Önállóan,

felelősséggel használja a megtanult szabályokat, a kapott észrevételek,

visszajelzések

alapján folyamatosan  fejleszti saját

viselkedéskultúráját

.

10.

Szövegszerkesztő,       illetve

táblázatkezelő szoftverrel alapszintű dokumentumot, illetve táblázatot készít és formáz (pl. tartalmi és formai követelményeknek megfelelő üzleti levelet ír).

Ismeri a szövegszerkesztő formázás alapvető szabályait és a táblázatkezelő program

felhasználási lehetőségeit.

Üzleti levelet tud írni (ajánlatkérés, megrendelés,

megrendelés visszaigazolása, érdeklődő levél).

Az irodai szoftverek használata során törekszik a pontos precíz munkára.

Nyitott az új megoldásokra.

Önállóan használja az irodai

szoftvereket. Képes az önellenőrzésre és a hibák önálló javítására.

11

Az ágazathoz tartozó témában

információt keres az interneten, kiválasztja és feldolgozza azt.

Ismeri a biztonságos internethasználat szabályait és a digitális, online

kommunikáció eszközeit.

Elfogadja és tiszteletben tartja a biztonságos

internethasználat szabályait.

Szakmai irányítással digitális tartalmakat keres meghatározott

céllal és az

instrukciók szerint felhasználja ezeket.

12

Összehasonlítja a közlekedési alágazatok fejlődésének ismérveit a

napjainkra jellemző közlekedési

munkamegosztás területén.

Ismeri és azonosítja

a közlekedési alágazatok különböző feladatait.

Megnevezi az egyes közlekedési

alágazatok előnyeit és hátrányait.

Tisztában van az alágazatok feladataival,

előnyeivel és hátrányaival.

Önállóan hoz döntést és javaslatot tesz a közlekedési módok és eszközök kiválasztására.

13

Elemzi a kereskedelmi szolgáltatói tevékenység legfontosabb jellemzőit, összetettségét és a különböző szolgáltatások körét.

Ismeri a szolgáltatási tevékenység alapvető részeit, valamint annak legfontosabb

termékeit és fajtáit, melyekkel ügyfélként is

találkozik a mindennapokban.

Érdeklődik és nyitott a kereskedelmi szolgáltatások megismerésére.

Önállóan képes eligazodni a különböző szolgáltatások körében.

14.

Kiválasztja a szükséges/ megfelelő adattartalmakat a bizonylatok kitöltéséhez.

Ismeri a dokumentumok adattartalmát (nyugta, számla, szállítólevél).

Érti az üzleti életben a dokumentálás fontosságát és a dokumentumok relevanciáját.

Segítséggel képes

nyugták pontos kitöltésére, a kitöltött számlákon, szállítóleveleken felismeri az

alapvető formai

hibákat.

15.

Megkülönbözteti az áruforgalmi folyamat egyes szakaszait. Átlátja az árubeszerzés, készletezés és az értékesítés alapvető kapcsolatát.

Ismeri az áruforgalmi folyamat legfontosabb

elemeit, jellemzőit.

Kritikusan szemléli az áruforgalom egyes szakaszait. Törekszik a gazdaságilag leghatékonyabb megoldások kialakítására.

Önállóan eligazodik az áruforgalmi folyamat különböző szakaszaiban.

16.

Áruajánlással segíti a vevőt / ügyfelet a vásárlási döntésben.

Ismeri a vásárlás lehetséges  indítékait, a vásárlási döntés folyamatát, az értékesítési

módokat és technikákat,

felismeri a vevői típusokat.

Az áruajánlás során empatikus és reflektív.

Viselkedése minőségorientált.

Önálló javaslatokat fogalmaz meg, amelyekkel

irányítja a vásárlási döntés folyamatát. Felelősséget vállal a vevő / ügyfél igényeinek kiszolgálásáért.

 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

ÍRÁSBELI VIZSGA

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai

A vizsgatevékenység leírása:

Az írásbeli feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll.

A következő témakörök tanulási eredményeit méri:

 • gazdasági alapfogalmak,
 • piac és pénz,
 • a vállalkozási formák,
 • az állam gazdasági szerepe és feladatai,
 • jogi alapfogalmak,
 • tudatos fogyasztói magatartás,
 • a beszerzéshez, a tároláshoz és az értékesítéshez kapcsolódó feladatok.

 Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatlapon:

 • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
 • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott, gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre.
 • Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
 • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
 • Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis állítást javítani kell.

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:      30%

 

 

 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.

A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

Az értékelés százalékos formában történik.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

 

GYAKORLATI VIZSGA

A vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés és üzleti kultúra

A vizsgatevékenység leírása

1. vizsgarész: Információkezelés

Egy, a képző intézmény által összeállított feladatsor megoldása számítógépen internet, szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok alkalmazásával, amely a következő két feladatot tartalmazza:

 1. feladat: A képzőintézmény által megadott szempontsor alapján egy üzleti levél (ajánlatkérés, vagy megrendelés, vagy megrendelés visszaigazolása, vagy érdeklődő levél) elkészítése, megírása, megformázása és mentése a vizsgaszervező által megadott mappába és helyre. A vizsgázók a feladatok elvégzéséhez szövegszerkesztő programot használnak, a létrehozott dokumentumba általuk megszerkesztett táblázatot illesztenek.
 2. feladat: Hiányos szállítólevél kitöltése előre megadott adatok alapján.

 

 1. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció

Az alábbi témakörökhöz kapcsolódó, a képző intézmény által összeállított minimum 4 feladatsor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása:

  • a vállalkozás adatbázisából hiányzó ügyféladatok bekérése (pl. hiányzó email cím, adószám, telephelycím, stb.) az ügyféltől
  • telefonos ajánlatkérés új/meglévő üzleti partnerektől (pl. katalógus kérése, árjegyzék igénylése, stb.)
  • áruátvételkor tapasztalt eltérések rendezése (pl. mennyiségi vagy minőségi eltérések rendezése, késések kezelése, kísérő dokumentumok hiánya, stb.),
  • vevői panaszok kezelése (pl. minőségi hibás termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszok rendezése, késedelmes szállításhoz kapcsolódó panaszok kezelése, félreértések tisztázása, stb.)

A szituációs feladatokban a vizsgázó a vizsgáztatóval végzi a páros munkát.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

 1. rész: 45 perc
 2. rész: 15 perc (5 perc felkészülés, 10 perc feladat-végrehajtás)

A gyakorlati vizsga teljes időtartama: 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 %

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Az ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenységének Információkezelés vizsgarészét a vizsgázók számítógépes teremben készítik el vizsgabiztos jelenlétében.

Az elkészített feladatokat el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába meghatározott néven.

A gyakorlati vizsgafeladat befejezése után a vizsgaszervező feladata a számítógépen elkészített feladatok nyomtatása és mentése. A mentésnek és/vagy nyomtatásnak a gyakorlati vizsga befejezését követő 60 percen belül meg kell történnie.

A vizsgafeladat értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik.

Javasolt értékelési szempontok:

 • feladatutasítás megértése;
 • a feladat kivitelezésének, a megvalósítás lépéseinek sorrendje;
 • kereskedelemben használt üzleti levél tartalmi elemeinek ismerete,
 • szállítólevél tartalmi kellékeinek ismerete;
 • kommunikáció minősége az ügyfelekkel, partnerekkel;
 • előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás;
 • tudástranszfer;
 • önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.

 

Javasolt értékelési módszerek:

 

1. vizsgarész Gyakorlati munkavégzés.

2. vizsgarész Szerepjáték és / vagy helyzetgyakorlat.

 

Gyakorlati vizsgatevékenység

Értékelés

1. rész: információkezelés

Üzleti levél

40%

Szállítólevél

20%

2. rész: viselkedéskultúra, kommunikáció

40%

Az értékelés százalékos formában történik.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte érte.

 

Csengetési rend